12 fonder som är bra för ensamstående att söka pengar ur

12 fonder för ensamstående att söka pengar ur

Tips om 12 fonder för ensamstående, ekonomiskt behövande, kvinnor att söka pengar och bidrag från.

Här några tips om fonder för ensamstående som kan vara bra att söka från. Läs mer olika fonder för ensamstående även på vara andra sidor.

Du kan leta upp följande fonder i Länsstyrelsernas databas för att få mer uppgifter samt kontaktuppgifter.


12 fonder för ensamstående:

1878 Års Stiftelse

Ändamål: Stiftelsen som verkar under namnet 1878 år stiftelse, har till ändamål att ge ekonomiskt stöd åt behövande och ensamstående kvinnor, företrädesvis kvinnor som antingen hava vårdnaden om barn eller länge och troget arbetat hos ett och samma husbondfolk eller har eller haft vårdnaden om föräldrar eller andra anhöriga.

Adress: 1878 Års Stiftelse. Säte: Stockholm. Tillgångar: 15.640.354 kr.

Andrew Alexander Nyströms Stiftelse

Ändamål: Avkastningen skall användas till bidrag åt ensamstående mödrar med barn upp till 3 år som skrivs ut från familjebehandlingsenheter (mödrahem) till eget boende. Disponibel avkastning utbetalas efter ansökan.

Finansavdelningen, Adress: Stadsledningskontoret, 105 35 Stockholm. Säte: Stockholm. Tillgångar: 1.740.084 kr.

Webb: www.stockholm.se/stiftelser

Anna Johansson Visborgs Stiftelse

Ändamål: Bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst tre år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms Stad. Det är min önskan, att grundkapitalet placeras i fastighet, där, utöver fria upplåtelser enligt ovanstående bestämmelser, uthyrning sker till i öppna marknaden gängse hyrespriser, att vinst som därav kan uppkomma användes för stiftelsens ändamål och att fastghet, som tillhör stiftelsen, förvaltas på sådant sätt, att ingen obehörig må veta, vem som därstädes bor helt eller delvis fritt.Av avkastningen må årligen ett belopp av högst 120.000 kronor användas till stipendier i och för utbildning eller understöd åt behövande.Stiftelsen har till ändamål att i fastighet, som för ändamålet uppförts eller inköpts, av uppkommen vinst, bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst 3 år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms stad, med företrädesrätt intill 30 procent för dem som äro eller varit anställda inom bryggeriindustrin i Stockholm. I fastighet, som stiftelsen uppför eller förvärvar, må jämväl inrymmas ändamålsenliga sociala välfärdsinrättningar, till förmån för hyresgästerna.

Säte: Stockholm. Tillgångar: 118.152.883 kr.

Handl Gustav Söderbergs stiftelse

Ändamål: Avkastningen skall av sociala centralnämnden användas för utdelning såsom understöd åt behövande familjer eller ensamstående, med företrädesrätt för sådana som till följd av någon omständighet t ex dödsfall kommit i ogynnsamt försörjningsläge samt att avkastning som inte används skall reserveras för utdelning under kommande år.

Adress: Halmstads kommun, Adress: Box 153, 301 05 Halmstad. Säte: Halmstad. Tillgångar: 51.376.977 kr.

Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s k ”pauvres honteux” dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning.Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Adress: Föreningen FVO. Säte: Stockholm. Tillgångar: 119.307.057 kr.

Stockholms drätselnämnds stiftelse för behövande

Ändamål: Att ge pensioner till behövande inom Stockholms kommun, företrädesvis till ensamstående kvinnor.

Adress: Finansavdelningen, Stadsledningskontoret, 105 35 Stockholm. Säte: Stockholm. Tillgångar: 1.599.276 kr.

Webb: www.stockholm.se/stiftelser

Alfred och Alma Christensens Minnesstiftelse

Ändamål: Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses av allmänna medel. Avkastningen skall utdelas till mindre bemedlade och oförvitliga i Stockholm bosatta kvinnor.

Adress: Oscars Församling, Box 24145, 104 51 Stockholm. Säte: Stockholm. Tillgångar: 20.073.577 kr.

Per Adolf och Johanna Svedelius Minnes- och hjälpstiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att lämna understöd till behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad. Dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem. Företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem.

Adress: S-E-Banken, Stiftelseförvaltningen, ST M6, 106 40 Stockholm. Säte: Nyköping. Tillgångar: 84.929.703 kr.

Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond

Ändamål: Att utdela den årliga avkastningen av Alma Detthows hjälpfond såsom tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komma eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor, företrädesvis ur de bildade klasserna, och skall i synnerhet hjälp, som kunde leda tillsjälvhjälp, utgå.

Säte: Stockholm. Tillgångar: 43.504.832 kr.

Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond

Ändamål: Att årligen utdela ekonomiska bidrag till skötsamma och hedervärda kvinnort i medelåldern, som råkat komma i ekonomiska svårigheter utan eget förvållande. Avkastningen av kapitalet skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, utbetalas till de personer, som kan komma ifråga, genom månatliga utbetalningar i storleksordning så anpassade, att den ekonomiska situationen för vederbörande blir sådan, att hon erhåller så stort bidrag att hennes ekonomiska status i stort sett blir densamma som innan hon råkade i ekonomisk misär. Hänsyn skall även tagas till vederbörandes förutvarande ekonomiska ställning, dock att bidraget som sådant icke skall vara av den storleksordningen att det väsentligt avviker från vad som kan anses vara normal levnadsstandard.

Adress: SEB Enskilda Banken, Stiftelser & Företag, 405 04 Göteborg. Säte: Stockholm. Tillgångar: 4.401.127 kr.

Stiftelsen Gustav Claesons donation

Ändamål: Stiftelsens avkastning skall – sedan minst tio procent därav årligen lagts till kapitalet – användas till att lämna hjälp åt i första hand ensamstående kvinnor och barn och i andra hand övriga behövande personer, bosatta inom Örebro kommun.

Adress: Örebro kommun, Box 300 50, 701 35 Örebro. Säte: Örebro.

Tillgångar: 4.399.168 kr.

Stiftelsen S de C:s Minnesfond

Ändamål: Att utbetala understöd på lägst 300 kronor åt ensamma mödrar eller familjer med barn med företräde för dem, som har klena eller sjuka barn, samt i andra hand åt medellösa, ålderstigna kvinnor i Stockholm.

Adress: SEB Enskilda Banken Stift & företag, 106 40 Stockholm. Säte: Stockholm. Tillgångar: 5.379.739 kr.


Läs mer: