9 bra fonder att söka pengar ur för privatpersoner

9 bra fonder att söka pengar ur för privatpersoner – när pengarna inte räcker till.

När pengarna inte riktigt räcker till – tips om fonder och stiftelser där du kan ansöka om pengar.

De kan vara värt ett försök att söka pengar ur stiftelser och bra fonder för privatpersoner när pengarna inte riktigt räcker till. Har du hamnat i svåra ekonomiska förhållanden så finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Det gäller bara att läsa på ordentligt vilka krav som stiftelserna eller fonden har för att få bidrag. Det kan vara ett krav att man är ensamstående mamma för att få bidrag, bosatt i en viss kommun eller uppfylla vissa ekonomiska krav som att inkomsten per år inte överstiger en viss summa.
Många fonder har idag också möjligheten att söka bidrag direkt via hemsidan.


Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att främja
dels I Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran
dels Vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade
Stiftelsen bör främst prioritera direkt, individuell hjälp före indirekt hjälp via hjälporganisationer.


Sällskapet De Gamlas Vänner

Sällskapet De Gamlas Vänner har till ändamål att genom utdelande av penningunderstöd eller på annat sätt främja vård av behövande, ålderstigna, bildade kvinnor. Med ”ålderstigen” menas enligt Sällskapets beslut att sökande fyllt 65 år och med ”bildad” avses utbildning och kurs utöver folkskola eller grundskola.
Endast ensamstående kan erhålla understöd.
Du kan söka via internet med hjälp av Bankid.


Föreningen FVO

FVO samverkar med ett sextiotal bidragsgivande stiftelser. När vi bedömer ansökningar utgår vi från varje stiftelses ändamål och den sökandes situation.
Vi ger tillfällig ekonomisk hjälp till enskilda personer och aktivitetsbidrag till organisationer som når behövande. Våra utredare bedömer hjälpbehovet och guidar sökande i det offentliga stödsystemet.
Behöver du stöd i en tillfällig ekonomisk utsatt situation? Har du sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till som bostadstillägg, bostadsbidrag och underhållsstöd? Har du ett boende men inte äger din bostad? Om du svarar ja på alla tre frågorna kan du få råd och kanske även ekonomisk stöttning från oss på FVO.


Lions Hjälpfond – endast möjligt att söka från lokal Lions klubb.

Sveriges Lions Hjälpfond beviljar inte längre bidrag efter ansökningar från enskilda personer. Ansökan om bidrag från enskilda personer kan bara göras till lokal Lionsklubb.


Svenska Kyrkan – stöd och hjälp

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamål och krav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Svenska kyrkan prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når ut till fler människor än stöd som ges individuellt.


Statens tjänstepensionsverk – SPV – tidigare statligt anställda eller efterlevande.

SPV förvaltar tre stiftelser; SPV:s samfond, Juris doktor H Cavallis pensionsfond och Filéen-Westzynthius samfond. Om du lever under svåra ekonomiska förhållanden och har varit statligt anställd eller är efterlevande till någon som har varit statligt anställd, kan du ansöka om ekonomiskt stöd (så kallat understöd) från stiftelserna.


Majblomman

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Det kan handla om ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts. Arbetet med att fatta beslut om ansökningar görs av volontärer som är engagerade i Majblomman på sin fritid.


Stiftelsen Fanny Hirschs Minne – endast till bosatta i Stockholms kommun

Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ger bidrag till personer med ”långvarig allvarlig psykossjukdom med avsevärd och bestående funktionsnedsättning” och är bosatta i Stockholms kommun, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa denna persongrupp.
Bidrag ges framför allt till rekreation till exempel i form av en resa, hobbyverksamhet eller social samvaro.


Hysseberga barnkoloni

Ett sommarkollo för barn i 8-12 års ålder beläget i Ängskär vid kusten i norra Uppland.
Vi erbjuder barnen trygghet, social samvaro, glädje och utveckling.
Avgiften för 1 veckas kolonivistelse räknas ut efter hushållets/familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad. Se mer på Hyssebergas hemsida.


Läs mer: