9 fonder att söka pengar ur för att studera utomlands

Söka pengar för att studera utomlands.

Fonder för att söka pengar för att studera utomlands.

Det finns en mängd fonder och stiftelser att söka pengar ur för att studera och plugga utomlands. Om du vill bedriva studier utomlands gäller att söka igenom Länsstyrelsernas databas grundligt. Många av fonderna är riktade mot vissa skolor eller universitet, så det gäller att hitta rätt fonder att söka ur. Du hittar tips om hur du söker i Länsstyrelsernas databas om stiftelser på vår sida Hitta dina fonder för att söka pengar och stipendium. Vill du resa utomlands för att studera kryptogamer så finns det en fond, vill du studera japansk kultur så finns det också en fond. Det gäller alltså att utifrån sina egna intressen och mål med sina studier försöka hitta just den fond som matchar. Kan ta lite tid, men kan visa sig lönsamt.

Ett urval av fonder att söka pengar ur för utlandsstudier:


Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja svensk ungdoms internationella utbildning. Styrelsen kan undantagsvis lämna bidrag till utländsk ungdom med svensk anknytning. Vid fullgörande av sitt ändamål skall stiftelsen främst stödja sådana internationella studier som utvecklar svensk ungdoms förståelse för internationella förhållanden.

Adress: Alto Cumulus AB, Grev Turegatan 18, 114 46 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 10 428 213 kr.


Forskarstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja studier som utvecklar ungdomars kunskaper om internationella förhållanden, internationella organ och/eller internationellt samarbete genom att lämna ekonomiskt bistånd till studerande vid universitet/högskolor i Sverige för akademiska studier eller forskning vid utländska universitet/högskolor inom ämnesområden med anknytning till internationella organ och/eller internationellt samarbete speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter, energifrågor och miljöfrågor.

Adress: Joakim Amnéus, Kaplansbacken 10, 131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS. Säte: Stockholm. Tillgångar: 24 090 245 kr.


Stiftelsen 1976 års fond för personutbyte mellan Sverige och Förenta Staterna

Ändamål: Medlen skall främst användas för rese- och uppehållsbidrag till opinionsbildare inom politik, förvaltning, fackliga och andra organisationer, massmedia, näringsliv, utbildning, forskning samt kulturliv. Avsikten är att bereda tillfälle till studier och kontakter inom ett brett fält av samhälls- och kulturfrågor i Sverige och Förenta Staterna, även utanför vederbörandes specialområden. Krav på formella meriter skall inte ställas på de sökande. Bidrag bör utgå för studie- och kontaktbesök under en tid av i regel två till fyra veckor. Medlen kan även användas till bidrag åt svensk eller amerikansk medborgare för forsknings- eller studievistelse vid läroanstalt eller institution i Förenta staterna respektive Sverige under en tid av tre till sex månader. Även för andra ändamål inom ramen för kontaktutbytet mellan Sverige och Förenta staterna kan bidrag lämnas.

Adress: Svenska Institutet, Box 7434, 103 91 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 4 457 179 kr.


Stiftelsen Anders Zorns stipendiefond

Ändamål: Avkastningen skall användas till reseunderstöd för svensk medborgare, som ämnar bedriva studier inom vilket område som helst, dock företrädesvis vetenskapliga, på de orter som därtill skulle bäst lämpa sig, oavsett om dessa vore belägna i Amerika eller annan världsdel.

Adress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 6 122 568 kr.


Stiftelsen Ernst O Eks fond

Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att främja svenska barns och svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning, främst på så sätt att studerande ungdom skulle erhålla stipendier för studier i Amerika (särskild USA) under högst tre år för varje studerande.

Adress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 17 889 021 kr.


Stiftelsen Kooperativa Förbundets stipendiefond

Ändamål: Avkastningen skall användas till reseunderstöd för svensk medborgare, som ämnar bedriva studier i Förenta Staterna.

Adress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 3 416 702 kr.


Stiftelsen Roland Nilssons stipendiefond

Ändamål: Donationen avser ett eller flera årliga stipendier för kvalificerade studier eller forskning vid ledande universitet eller forskningsinstitutioner i USA eller Canada. Företräde ges sökande inom teknisk eller juridisk fakultet och då särskilt inom följande övergripande områden:1. samhällsplanering, samhällsutveckling, plan- och byggrätt2. miljövetenskap, särkilt miljöskydd och miljörätt3. förvaltningsrätt med inriktning på miljö- och säkerhetsfrågor.

Adress: Sverige-Amerika Stiftelsen, Box 5280, 102 46 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 9 383 463 kr.


Stiftelsen Therese Kamphs stipendiefond

Ändamål: Att ge ungdom, som påbörjat studier inom estetiskt ämnesområde möjligheter att förkovra sig, till exempel genom studier utomlands.

Adress: Göteborgs stadskansli, Finansgruppen, 404 82 GÖTEBORG. Säte: Göteborg. Tillgångar: 2 296 914 kr.


Christian och Siri Svenssons Stiftelse till Minne av Blanch´s Café & Restaurant åren 1906-1945

Ändamål: Ändamålet skall vara att årligen utdela stipendium åt en flitig och begåvad ung kvinna eller man för studier i utlandet i restaurangyrket.

Adress: SHR, Box 3546, 10369 STOCKHOLM. Säte: Stockholm. Tillgångar: 578 415 kr.


Läs mer: