Vad är en stiftelse och vem kontrollerar

En stiftelse är en juridisk person och har inte som bolag eller föreningar några medlemmar eller ägare.

Vad är en stiftelse.

En stiftelse är en ”juridisk person” och har inte som bolag eller föreningar några medlemmar eller ägare. En stiftelse äger i princip sig själv och förvaltar en förmögenhet, fond, som är avsatt för ett särskilt ändamål. Ändamålet med en stiftelse beskrivs i stiftelsens ändamålsparagraf och brukar vara första paragrafen i stiftelsens stadgar.

Stiftelser styrs av ett dokument som fastställer hur förmögenheten eller tillgången ska användas. Stiftelser leds normalt av en styrelse eller ibland också en förvaltare. Tillsynsmyndigheten för stiftelser är Länsstyrelsen i det län som stiftelsen har sitt säte. En stiftelse måste alltid ha en geografisk hemort, som kallas säte.

Det finns en lag från 1996 som kallas stiftelselagen och som styr hur stiftelser skall styras, förvaltas och hur pengarna i fonderna skall användas. Det viktiga är den så kallade ändamålsparagrafen som bestämmer hur förmögenheten skall användas.

Länsstyrelserna kontrollerar att stiftelser följer ändamålsparagrafen och syftet med stiftelsen. Ändamålsparagrafen går normalt sett inte att förändra. Om detta skall göras måste stiftelsen söka om permutation, dvs. ändring av ändamålsparagrafen. Detta är tillåtet endast om ändamålet med stiftelsen inte går att uppfylla.

Det viktiga med stiftelser är just att de inte finns några ägare utan stiftelsen äger sig själv. Den eller de som instiftar en stiftelse har inte längre ägarinflytande över en stiftelsen. Det är just det som är poängen med stiftelser att en stiftelse blir en egen självständig enhet utan inflytande från andra. Det innebär att ändamålsparagrafen lever sitt eget liv så fort stiftelsen bildats.

Stiftelse med förmögenheten i aktier.

En del stiftelser har sin förmögenhet i aktier, vilket innebära risker när börsen kraschar som t.ex. Sparbanksstiftelsen Väst som lyckades utradera hela sin förmögenhet genom att köpa aktier i Swedbank. Sparbanksstiftelsen väst delar inte ut några bidrag eftersom stiftelsekapitalet i princip är borta. Sparbanksstiftelsen Väst var tidigare en stor och viktig sponsor för kultur och idrottsföreningar i Västsverige.

De flesta stiftelser är mer försiktiga och placerar sina tillgångar i olika fonder och aktier så att förmögenheten är säkrad genom placeringar med olika risknivåer.

Skatteregler för en stiftelse.

För att en stiftelse skall vara fri från att betala skatt krävs att stiftelsen uppfyller något av nedanstående allmännyttiga ändamål:

  • vård och uppfostran av barn
  • bidrag för undervisning eller utbildning
  • hjälpverksamhet för behövande
  • vetenskaplig forskning
  • stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet
  • nordiskt samarbete

Stiftelser i Sverige

Det finns ca 50.000 stiftelser i Sverige och de flesta är allmännyttiga stiftelser. Stiftelserna delar tillsammans ut mycket stora summor pengar varje år till t.ex. behövande, personlig assistens, rehabilitering, ekonomiskt stöd, forskning, idrott, kultur, föreningsliv, utbildning och sjukvård.


Läs mer: