Sök pengar ur Nordiska kulturfonder.

Sök pengar ur Nordiska kulturfonder.

Fonder och stiftelser med inriktning mot kultur och kulturprojekt.

Kulturfonder och stiftelser med inriktning mot kultur, internationellt arbete och kulturprojekt. Ett antal av dessa fonder utdelar bidrag för bilaterala ändamål, vilket innebär att projekten måste omfatta två nordiska länder eller fler.

Nordiska samarbetet är en viktig del av de nordiska ländernas gemensamma strävan efter att främja samarbete och utveckling inom olika områden. Detta samarbete bygger på principerna om ömsesidig respekt, jämlikhet och hållbarhet. Genom Nordiska samarbetet strävar länderna efter att adressera gemensamma utmaningar och främja välfärd och tillväxt i regionen.

  • Nordiska Ministerrådet (NMR): NMR är en viktig institution inom Nordiska samarbetet och arbetar för att främja samarbete och utbyte inom områden som kultur, utbildning, miljö, och social välfärd. NMR administrerar flera olika fonder och program för att stödja projekt och samarbeten inom dessa områden.
  • Nordiska Kulturfonden: Denna fond stödjer kulturellt samarbete och utbyte mellan de nordiska länderna. Den finansierar projekt inom konst, litteratur, musik, teater, film och andra kulturella områden som främjar förståelse och gemenskap i Norden.
  • Nordiska Miljöfinansieringen (NMF): NMF fokuserar på att stödja projekt som bidrar till att bevara och förbättra miljön i de nordiska länderna. Det kan inkludera projekt inom hållbarhet, klimatförändringar, naturvård och åtgärder för att minska miljöförstöring.
  • Nordiska Innovationssamarbetet (NIS): NIS syftar till att främja innovation och entreprenörskap i Norden genom att stödja samarbetsprojekt mellan företag, forskningsinstitutioner och andra aktörer. Fondens mål är att stimulera tillväxt och konkurrenskraft i regionen.
  • Nordiska Jämställdhetsfonden: Denna fond fokuserar på att främja jämställdhet och jämställdhetsarbete i de nordiska länderna. Den stödjer projekt som arbetar för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden, i politiken, och i samhället i stort.
  • Nordiska ministerrådet – hemsida

Tips! Använd även Länsstyrelsernas databas för söka efter kulturfonder. Välj ändamål och använd det sökord som  du letar efter: kultur, konst, musik, dans, internationellt utbyte, resestipendier, utställningar, böcker etc.

Nordiska kulturfonder och internationella fonder.


Läs mer: